Loading

Kviečiame svarstyti direktorės Astos Poželės 2020 metų veiklos ataskaitą

Kviečiame svarstyti direktorės Astos Poželės 2020 metų veiklos ataskaitą

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos-DC tarybai el. pašto adresu  darius.rocka@stulginskio-mokykla.ltdirektorės ataskaitos projektą rasite čia >>> abra paspaudę čia DIREKTORĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Mokyklos-DC taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo, įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį valstybinės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui) ar jos (jo) įgaliotam asmeniui, savivaldybės mokyklos – savivaldybės merui.

Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, Ataskaitą, dalyvaujant mokyklos vadovui, svarsto ir įvertina valstybinės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo, savivaldybės mokyklos – savivaldybės meras.

Svarstant Ataskaitą, su švietimo įstaigos vadovu aptariamos metinės veiklos užduotys, pasiekti veiklos rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pateikiamas argumentuotas įvertinimas. Įvertinimas kartu su Ataskaita skelbiami švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar institucijos, įgyvendinančios savivaldybės ar valstybės dalininko teises, interneto svetainėje ir švietimo įstaigos interneto svetainėje kartu su kitų metų užduotimis ir vadovo kompetencijų ir veiklos tobulinimo rekomendacijomis (kryptimis).

 

Ataskaita gali būti įvertinta:

 

1. labai gerai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė visas užduotis ir kai kurie sutarti vertinimo rodikliai viršyti, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami labai gerai arba gerai;

2. gerai – švietimo įstaigos vadovas iš esmės įvykdė užduotis arba neįvykdė vienos užduoties pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;

3. patenkinamai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė ne mažiau kaip pusę užduočių užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;

4. nepatenkinamai – švietimo įstaigos vadovas be pateisinančių aplinkybių neįvykdė pusės ar daugiau užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami patenkinamai arba nepatenkinamai;

5. jei švietimo įstaigos vadovas atliko 2–3 ar daugiau neplanuotų, bet įstaigos rezultatams reikšmingų veiklų, vertinant ataskaitą skiriamas aukštesnis pagal aprašą įvertinimas.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.